Regulamin

I Postanowienia ogólne

1.1. TI elektroniczny EveryDayHate działający pod adresami everydayhate.pl oraz everydayhate.com (dalej: TI) jest platformą prowadzoną przez: Andrzej Dumała, z siedzibą w Boniewie 29, gmina Fajsławice, o numerze REGON 061660737, będącym płatnikiem VAT o nr NIP 5641660282. Dane kontaktowe: everydayhate.store@gmail.com

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze TI, warunki składania zamówień na produkty dostępne w TI, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. TI prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze TI niezbędne jest:

posiadanie dostępu do internetu;

włączona obsługa javascript;

zainstalowanie wtyczki Flash Player;

akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze TI zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie TI, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość TI lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych TI jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

1.6. TI w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność TI z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu TI nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie TI wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami punktu II niniejszego Regulaminu.

1.8. Rozliczenia transakcji płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem platformy PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, pod adresem strony internetowej: http://payu.pl, adres email: pomoc@payu.pl.

1.9. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

II Warunki i czas realizacji zamówienia

2.1. Złożenie zamówienia w TI oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów ze TI.

2.2. TI umożliwia Klientowi złożenie zamówienia po ówczesnej rejestracji konta, której należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w trakcie składania zamówienia poprzez stronę www.everydayhate.pl

2.3. Klient po zarejestrowaniu się w TI, składa zamówienie, wskazując na produkty, przez wybór znajdującego się na TI produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.4. W koszyku, Klient wskazuje:

zamawiane produkty oraz ich ilość;

adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;

sposób dostawy (paczka, odbiór osobisty);

sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);

(opcjonalnie) kod rabatowy.

2.5. W przypadku podania nieprawdziwych danych TI ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie TI.

2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

2.8. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności TI.

2.9. W przypadku braku płatności za złożone zamówienie konsultant TI zbada okoliczności.

2.10. Informacje o realizacji części zamówienia w przypadku braku wybranych produktów konsultant TI przekaże drogą elektroniczną, fizyczną lub głosową.

III Ceny produktów i koszty przesyłki

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez TI produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych.

3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

3.5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez odbiorcę i kuriera.

IV Dopuszczalne formy płatności

4.1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

4.1.1. stosując dostępne metody serwisu PayU

4.1.2. gotówką przy odbiorze osobistym

V Reklamacje i zwroty towaru

5.1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym TI. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5.2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego produktu od TI należy zgłaszać na adres e-mail: everydayhate.store@gmail.com.

5.3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie TI nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5.4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – TI naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.

5.5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres TI.

5.6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby TI (pkt I Postanowienia ogólne) lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy TI. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

5.7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

5.8. W przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 6. niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. TI, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

5.9. TI nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VI Zwroty należności

6.1. TI dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

6.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

6.1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia.

6.1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

6.2. TI dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

VII Dane osobowe

7.1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez TI danych osobowych podanych przez Niego w procesie rejestracji konta w TI oraz w procesie korzystania ze TI, w tym dokonywania zakupów w TI. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez TI danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez TI usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w TI.

7.2. Każdy Klient TI ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Klient ma również prawo do złożenia odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili, co należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora Danych.

7.3. Dane osobowe przetwarzane są przez TI, EveryDayHate, Andrzej Dumała, z siedzibą w Fajsławicach, przy ulicy Boniewo 29, o numerze REGON 061660737, będącym płatnikiem VAT o nr NIP 5641660282.

7.4. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez Serwis PayU.pl w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Zgodne z ww. ustawą, klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Serwis PayU, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań

7.5. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

7.5.1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w TI przez Klienta;

7.5.2. w związku rejestracją konta Klienta w TI;

7.5.3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży;

7.5.4. dla potrzeb technicznych i statystycznych TI;

7.5.5. dla potrzeb marketingowych (w tym newsletter);

7.5.6. w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.

7.7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. TI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych.

7.8. TI wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania TI, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Więcej na ten temat w Polityce Cookies.

VIII Newsletter

8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomości elektroniczne i dźwiękowe.

8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

IX Postanowienia końcowe

9.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez TI są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

9.6. Właściciel zwraca uwagę, że TI zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w TI, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające TI zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient TI lub osoba odwiedzająca stronę internetową TI ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje.